Moldova new date (2015) 50-leu note (B120) confirmed

Moldova_BNM_50_lei_2015.00.00_B120a_P24_E.0147_279360_fMoldova_BNM_50_lei_2015.00.00_B120a_P24_E.0147_279360_r

Courtesy of Volodymyr Nakonechnyy ().