Moldova new date (2015) 500-leu note (B123) confirmed

Moldova_BNM_500_lei_2015.00.00_B123a_P27_H.0027_257702_f
Moldova_BNM_500_lei_2015.00.00_B123a_P27_H.0027_257702_r

Courtesy of Volodymyr Nakonechnyy ().