Moldova new date (2015) 10-leu note (B118) confirmed

Moldova_BNM_10_lei_2015.00.00_B118a_P22_C.0254_278409_fMoldova_BNM_10_lei_2015.00.00_B118a_P22_C.0254_278409_r

Courtesy of Volodymyr Nakonechnyy ().