European Monetary Union new 5-euro with prefix Y (Greece)

European_Monetary_Union_ECB_5_euros_2013.00.00_B8y3_PNL_YA_0669436217_f
European_Monetary_Union_ECB_5_euros_2013.00.00_B8y3_PNL_YA_0669436217_r
5 euros, 2013. Like ECB B8, but prefix Y (Greece).

Courtesy of Takis Kouvatseas.